Terug

Update Atresmedia

07-06-2023
atresmedia.png

Sinds het door het Europese Hof van Justitie gewezen Atresmedia-arrest op 18 november 2020 heeft Sena veel in het werk gesteld om de gevolgen van dit arrest zo veel mogelijk te beperken. In de tussenliggende periode is hierover gecommuniceerd via o.a. de Sena website, MySena en onze Nieuwsbrieven. 

Aanleiding
In het kort komt het erop neer dat tv-omroepen die audiovisuele werken uitzenden (bijvoorbeeld films, series en reclames) waarin commerciële fonogrammen zijn verwerkt, geen billijke vergoeding meer verschuldigd zijn aan Sena, mits er voor dat gebruik toestemming (ook wel synchronisatiedeal genoemd) is verleend door de rechthebbenden en een eenmalige billijke vergoeding is voldaan Deze toestemming (syncdeal) moet voorafgaand aan het samenvoegen met beeld zijn gegeven. De tv-omroepen kunnen hier nu na het Atresmedia-arrest  een beroep op doen, waardoor zij voor dit gebruik niet meer aan Sena hoeven te betalen en Sena dus ook de rechthebbenden voor dit deel niet meer kan betalen.

Op dit moment bestaat er nog onduidelijkheid voor die fonogrammen waar nog geen toestemming voor is verleend. Om die onduidelijkheid weg te nemen doet Sena de dringende oproep om akkoord te gaan met de Annex die Sena in staat stelt om een billijke vergoeding te kunnen blijven incasseren.

Wij roepen rechthebbenden dan ook op akkoord te gaan met de Annex bij de exploitatieovereenkomst. Dat kan heel eenvoudig door voor akkoord te klikken in de ‘pop up’ die verschijnt wanneer wordt ingelogd op MySena.

Acties Sena omtrent Atresmedia-arrest
Sena kan bij partijen die audiovisuele (AV) werken uitzenden (Tv-omroepen, distributeurs) op basis van de Wet op de naburige rechten (WNR) een vergoeding innen voor de (her)uitzending van fonogrammen die voor commerciële doeleinden zijn uitgegeven, mits daarover geen contractuele afspraken (toestemming en de betaling van de eenmalige billijke vergoeding) met de betreffende rechthebbenden zijn gemaakt.

Tv-omroepen en distributeurs hebben zich aanvankelijk op het standpunt gesteld alleen AV werken uit te zenden waarbij in alle gevallen reeds een afspraak voor het muziekgebruik gemaakt is, waardoor er geen basis meer zou zijn voor de Sena vergoeding. Bij Sena aangesloten rechthebbenden stellen zich op het standpunt dat de situatie in de praktijk niet overeenkomt met het standpunt van de Tv-omroepen en distributeurs. Vaak worden commerciële fonogrammen samengevoegd met beeld, zonder dat hierover contractuele afspraken (toestemming én betaling van de eenmalige billijke vergoeding) gemaakt worden met de betreffende rechthebbenden. In reactie hierop is er door de Raad van Aangeslotenen van Sena besloten een ‘Atresmedia-fix’ te creëren door de exploitatie overeenkomst uit te breiden (met een Annex). Hierdoor wordt Sena in staat gesteld om voor het collectief te blijven incasseren en kan Sena namens de rechthebbenden blijven onderhandelen over de billijke vergoeding.

Dit is bedoeld als tussenstap naar een situatie waarin Sena van de overheid een verruimde licentie krijgt, waardoor Sena in beginsel alle rechthebbenden vertegenwoordigt en daarvoor geen expliciete toestemming van rechthebbenden meer nodig heeft. Wel kunnen rechthebbenden ervoor kiezen om hun rechten tegenover Tv-omroepen zelfstandig te beheren; in dat geval kan een beroep gedaan worden op de ‘opt-out’ regeling, voor het eerst tot 1 oktober 2023 ingaande per 1 januari 2024. Om in aanmerking te komen voor een verruimde licentie, moest Sena wel haar representativiteit aantonen. Dat is gebeurd door enkele tientallen rechthebbenden met veel TV airplay te vragen voornoemde Annex te tekenen.

Hoewel er begin 2022 de benodigde goedkeuring was verkregen van het College van Toezicht Auteurs- en Naburige Rechten (CvTA) om de exploitatieovereenkomst (en daarvan afgeleide Annex) te wijzigen en het ministerie van Justitie en Veiligheid is geïnformeerd over de aantallen getekende Annexen werd door de Tv-omroepen bezwaar gemaakt tegen de verleende goedkeuring door het CvTA. Sena was in die periode overigens al geruime tijd in gesprek met de gezamenlijke landelijke Tv-omroepen over een onderhandelingsakkoord. Vervolgens zijn in dat overleg ook werkafspraken overeengekomen waardoor een tweede aanpassing van de exploitatieovereenkomst noodzakelijk werd.
Geconsulteerde rechthebbenden hadden inmiddels duidelijk gemaakt in principe niet van de mogelijkheid om zelf afspraken te maken met de omroepen (op tracktitel of programmatitel niveau) gebruik te willen maken. De werkafspraken zijn er vanuit Sena op gericht geweest om de hoeveelheid muziek waarvoor een Tv-omroep zelf afspraken wil maken met de betreffende rechthebbenden zo beperkt mogelijk te houden. In december 2022 is hierop vervolgens door het CvTA goedkeuring verleend. Ondanks dat de aanvraagprocedure voor een verruimde licentie al in gang was gezet, een traject dat veel tijd in beslag neemt voordat dit geformaliseerd kan worden, zijn alle ruim 40.000 rechthebbenden verzocht akkoord te gaan met de Annex bij de exploitatieovereenkomst. Omdat dit zeer veel rechthebbenden betreft, is ervoor gekozen om de instemming via een ‘pop up’ in MySena te laten verlopen. De Annex heeft alleen betrekking op de mogelijkheid voor Sena om voor het muziekgebruik op TV te kunnen blijven incasseren.

‘Is geregeld’
De term ‘is geregeld’ wordt binnen de gemaakte werkafspraken gehanteerd voor enerzijds programmacategorieën en anderzijds repertoire-types waarvan de Tv-omroepen stellen dat al het muziekgebruik door, of voor hen is geregeld (met andere woorden; waarvoor reeds contractuele synchronisatie en vergoedingsafspraken met de betreffende rechthebbenden zijn gemaakt). De in de werkafspraken overeengekomen programmacategorieën zijn buitenlandse aangekochte films en series en commercials. De onderscheiden repertoiretypes zijn vormgevingsmuziek (in opdracht van de omroep vervaardigd) en wat wordt genoemd rechten-inclusieve muziek (voorbeeld Epidemic Sound). Omroepen kunnen kiezen om programmacategorieën en/of repertoiretypes zelf te regelen, de aan Sena te betalen licentievergoeding wordt dan overeenkomstig aangepast. De programmacategorieën en repertoiretypes kunnen per kalenderjaar worden aangepast met een aanzegtermijn van 3 maanden tegen einde van het jaar. Omroepen worden in dit geval niet door Sena gevrijwaard en eventuele inbreuk/claims dienen door de omroepen zelf te worden afgehandeld. Vooralsnog gaat Sena ervanuit dat een aantal Tv-omroepen ervoor zal kiezen om de categorie commercials uit te sluiten. In de programmacategorie commercials is altijd sprake van voorafgaande toestemming van het muziekgebruik middels een synchronisatie deal. In die afspraak wordt ervan uitgegaan dat er naast deze (eenmalige) vergoeding ook aanvullende inkomsten via Buma Stemra en Sena ontvangen worden. In de nieuwe situatie binnen “is geregeld” betekent dit dat Sena hiervoor geen vergoeding meer kan incasseren en dus ook geen vergoeding meer kan doorbetalen voor het muziekgebruik in deze programmacategorie. Sena adviseert rechthebbenden van deze programmacategorie hiermee rekening te houden in de toekomstige tariefstelling met betrekking tot synchronisatiedeals.

Om de uitbetaling correct te laten verlopen, dienen de playlists voor dit doel voorzien te worden van deze programmacategorie, door gebruikmaking van SKO-codes (Stichting Kijk Onderzoek). Het is de bedoeling dat uitgezonden repertoire dat binnen deze codes valt kenbaar wordt gemaakt op de portal MySena. Indien een rechthebbende van mening is dat er geen toestemming is verleend voor het gebruik in de categorie ‘is geregeld’ kan dit door de mastereigenaar, producent, kenbaar worden gemaakt. Sena zal de Tv-omroepen hierop vervolgens aanspreken, waarna de omroep, bij een terechte melding, alsnog een vergoeding voor het gebruik dient te betalen. Indien de Tv-omroep echter bij het standpunt blijft dat het muziekgebruik met toestemming heeft plaatsgevonden, zal door de rechthebbende(n) zelf een inbreukprocedure gestart dienen te worden.

‘Opt-out’
De term opt-out is van toepassing op het moment dat aan Sena een verruimde licentie is verstrekt of als een rechthebbende de Annex, dan wel de gewijzigde exploitatieovereenkomst, heeft geaccepteerd maar uiteindelijk toch zelf afspraken met Tv-omroepen wil maken voor het muziekgebruik op TV.

De ‘opt out’ kan jaarlijks gewijzigd worden per ingang van het eerstkomende kalenderjaar met een aanzegtermijn van 3 maanden tegen einde van het jaar.

Indien de master-eigenaar, de producent, een opt out heeft getekend betekent dit voor alle rechthebbenden (ook de artiesten en muzikanten op het betreffende repertoire) voor muziekgebruik op TV dat verondersteld wordt dat de producent de toestemming namens hen heeft verleend aan TV-omroepen. Zij zouden in dat geval niet meer voor een vergoeding van Sena in aanmerking komen.

Tot slot
Sena heeft niet gevraagd om het Atresmedia-arrest, maar wij doen er alles aan om voor alle rechthebbenden, het collectief dat Sena vertegenwoordigt, een optimaal onderhandelingsresultaat te bewerkstelligen. Dit kan ertoe leiden, dat we niet alle rechthebbenden tevreden kunnen stellen.

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan contact op met onze servicedesk:
E-mail servicedesk: servicedesk@sena.nl
Telefoonnummer servicedesk: 035 - 625 17 80