Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Deel 5: Hoe worden de inkomsten van Sena verdeeld?

Van incasso naar doorbetaling

VERDELEN VAN DE INKOMSTEN

Sena beheert de rechten van muzikanten en producenten, waarvan er ruim 53.000 direct ingeschreven zijn bij Sena. Zij hebben recht op een vergoeding wanneer een muziekgebruiker in een zakelijke omgeving muziek openbaar maakt. Over het verloop van de geldstromen naar en van Sena krijgen we regelmatig vragen. In deze rubriek focussen we ons op een aantal veel gestelde vragen.

Dit keer: hoe verdeelt Sena de licentie-inkomsten via de afspeellijsten naar de liedjes en vervolgens over muzikanten en producenten?

Een aantal vragen speelt hierbij een rol:

  • Wanneer heb je als muzikant en/of producent (lees: rechthebbende) recht op vergoeding door Sena?
  • Hoe worden de inkomsten van Sena verdeeld via de afspeellijsten naar de liedjes en vervolgens over de rechthebbenden?


In dit laatste deel over geldstromen gaan we dieper in op de tweede vraag: we leggen uit hoe het geld van Sena wordt verdeeld via de afspeellijsten over de liedjes en vervolgens onder de rechthebbenden. Meer weten over wanneer je recht hebt op een vergoeding van Sena? Kijk dan snel bij deel 4.

Waar komt het geld vandaan?

Onze Nederlandse licentie-inkomsten komen uit twee segmenten, te weten media (1) en algemene licenties (2). We leggen je per segment uit wat er gebeurt met deze geldstromen.

1. Media

Media vallen uiteen in 3 categorieën, te weten:

  • Inkomsten uit media: radio, televisie, kabel, dance, etc;
  • Inkomsten uit openbaar gebruik, zoals horeca, winkels, werkruimtes, zorg en welzijn;
  • Inkomsten uit het buitenland. 

De directe inkomsten van de radio- en televisiezenders worden één op één toegevoegd aan de afspeellijst van die betreffende zenders (voor meer informatie over de zenders kijk hier). We gebruiken deze voor de verdeling van de licentie-inkomsten naar rechthebbenden. Daar worden, met als verdeelsleutel het aantal muziekminuten van de afspeellijsten, naar rato de licentie-inkomsten van kabeldistributeurs aan toegevoegd. Dat noemen we de 'allocatie'.

De directe inkomsten van een leverancier van achtergrondmuzieksystemen (ook wel narrowcasters) gaan ook één op één naar de afspeellijst van de betreffende narrowcaster.

De licentievergoedingen die betaald worden door webcasters worden verdeeld op basis van een bestand met downloaddata dat jaarlijks wordt aangekocht bij onderzoeksbureau Intomart Gfk.

2. ALGEMENE LICENTIES

Algemene licenties zijn opgesplitst in:
1) Individuele licenties (bijvoorbeeld cafés, winkels en werkruimtes)
2) Collectieve licenties of centrale regelingen (overeenkomsten met brancheorganisaties of bedrijven met een groot aantal vestigingen)

Bij de inkomsten uit algemene licenties beschikken we - in tegenstelling tot bij radio- en televisiezenders - niet over afspeellijsten die door gebruikers worden aangeleverd. Ieder halfjaar verricht Intomart Gfk op initiatief van Sena en BumaStemra  een telefonisch onderzoek onder deze muziekgebruikers. Er wordt gevraagd naar de bron en de zender waarnaar geluisterd wordt. Op basis daarvan worden de inkomsten uit de algemene licenties verdeeld over de zenders waarvan wij de afspeellijsten verwerken. Dit bedrag vormt het tweede deel van de zogenaamde 'allocatie'.

Horeca versus overige categorieën
Bij de berekening van bovengenoemd deel van de allocatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de horeca en de overige categorieën (zoals werkruimtes, sportscholen, etc). Deze uitsplitsing komt ook tot uiting in het GfK-onderzoek. De verhoudingen vanuit het onderzoek worden dus voor beiden categorieën afzonderlijk gebruikt. Deze allocatie wordt toegevoegd aan de zenderafspeellijsten. In basis zijn dit dezelfde afspeellijsten, met dien verstande dat bij de horeca-allocatie muziek die gebruikt is als vormgevingsmuziek niet meegenomen wordt bij de uitbetaling.

Vanaf muziekjaar 2024 is bovenstaande werkwijze vervallen en wordt vormgevingsmuziek in deze categorie niet meer uitgesloten. Tegelijkertijd wordt vanaf muziekjaar 2024 de categorie “Streaming – Eigen geluidsdragers – Anders en Weet niet“ vanuit GFK niet meer pro-rato over alle categorieën uitgesplitst maar enkel aan achtergrondcategorie.

Overige algemene licenties
Grotere muziekgebruikers kunnen tevens producent van muziek zijn. Zij dienen dan enerzijds een licentievergoeding aan Sena te betalen en kunnen, mits zij aan een tweetal criteria voldoen, ook in aanmerking komen voor de verdeling van deze gelden. Indien een muziekgebruiker voor één specifieke vestiging minimaal 30.000 euro aan licentievergoeding betaalt en een complete afspeellijst aan kan leveren waarbij de masterrechten voor minimaal 2/3e deel van het gespeelde repertoire in eigendom zijn van diezelfde muziekgebruiker, wordt deze afspeellijst verwerkt. Er worden geen allocaties toegevoegd aan deze afspeellijst.

3. VERBIJZONDERINGEN

Vormgevingsmuziek
Onder vormgevingsmuziek wordt verstaan muziek die wordt gebruikt ter identificatie en/of omlijsting van radio- en televisieprogramma’s en/of zenders. Het gaat hier zowel om muziek die speciaal gemaakt is als vormgevingsmuziek, als om muziek die op die op bovenstaande wijze gebruikt wordt. Er geldt voor vormgevingsmuziek een reductie van 25% op de uitbetaling.

Primetime versus non primetime
Een andere factor in de verdeling wordt gevormd door het moment van uitzending van het liedje op televisie. Bij de landelijke televisiezenders is het moment dat de muziek gebruikt is van belang: Is dat op primetime (tussen 18:00 en 00:00 uur) of non primetime (tussen 00:00 en 18:00 uur). De totale licentieovereenkomsten worden verdeeld op basis van de verhouding tussen het aantal muziekminuten en het aantal kijkers.

Een rekenvoorbeeld (1) van de waardebepaling van een TV-zender

4. MINUTENWAARDE VAN EEN LIEDJE

Wanneer we de licentie-inkomsten binnen hebben én alle afspeellijsten hebben ontvangen, kunnen we deze twee zaken met elkaar verbinden: we verdelen de inkomsten zoals hierboven beschreven over de afspeellijsten. De afspeellijst krijgt op deze manier een waarde in euro's. De volgende stap is dat we gaan bepalen wat het aantal rechtendragende clicks bij de leveranciers van achtergrondmuziek is en het aantal rechtendragende minuten van de betreffende radio-, internet- of TV-zender.

Als de waarde en het aantal rechtendragende muziekminuten/clicks bekend is, zijn ook de minutenwaarden voor de afspeellijsten bekend. Zowel het aantal rechtendragende minuten/clicks als de inkomsten die we kunnen toekennen aan de zender fluctueren continu. Daarom fluctueert de minutenwaarde van een afspeellijst ook na iedere calculatie die (dagelijks) gemaakt wordt. Op het moment van afrekenen wordt de waarde van dat moment genomen, maar de waarde kan onder invloed van bijvoorbeeld nieuw binnengekomen licentie-inkomsten, mutaties of aanvullende informatie over de liedjes wel blijven fluctueren. Na 3 jaar wordt een jaar afgesloten. Zo wordt eind 2024 muziekjaar 2021 afgesloten.

Rekenvoorbeeld (2): van waarde van een zender naar uitbetaling aan rechthebbenden bij TV-zender X - deel 1

5. Van liedje naar muziekmakers

Na het verdelen van de inkomsten over de liedjes op de afspeellijsten, moet het geld nog verder worden verdeeld over de rechthebbenden die op de opname hebben gespeeld. Het geld wordt in tweeën gedeeld: 50 procent gaat naar de producenten en 50 procent naar de gezamenlijke artiesten die aan de opname van de betreffende track hebben meegewerkt.

Op het statement dat je van ons ontvangt zie je dat een bedrag is gereserveerd voor gezamenlijke SoCu-projecten. 

Na inhouding van 3% voor SoCu-projecten, wordt volgens een vastgesteld puntensysteem de 50 procent voor artiesten verder opgesplitst. Hierbij krijgt iedere hoofdartiest 5 punten, de dirigent 3 punten en iedere studiomuzikant 1 punt per instrument met een maximum van 3 punten. Dit puntensysteem werkt bij populaire muziek op één aspect iets anders dan bij klassieke muziek. Zo krijgt de hoofdartiest bij populaire muziek altijd minimaal 50 procent van de vergoeding, terwijl er bij klassieke muziek geen minimum is.

Rekenvoorbeeld (3): van waarde van een zender naar uitbetaling aan rechthebbenden bij TV-zender X - deel 2

6. Uitbetaling door Sena

De laatste stap in het proces is de daadwerkelijke uitbetaling van Sena aan de rechthebbenden: dit doen we vier keer per jaar, in maart, juni, september en december. Op de uitbetaling van de Nederlandse als ook de buitenlandse incasso wordt een inhoudingspercentage toegepast. De netto uitbetaling dient wel hoger te zijn dan het drempelbedrag van € 5,00. 

Soms moeten we een correctie uitvoeren op een eerdere doorbetaling. Waarom dat zo is, lees je hier.

Meld je repertoire aan via de portal of app

Muziekmakers hebben recht op geld van Sena als ze aangesloten zijn bij Sena, hun repertoire hebben aangemeld én als hun muziek in het openbaar gedraaid is. Je kunt je repertoire aanmelden via onze online portal MySena of via onze app. Hier kun je onder andere ook zien hoeveel geld je kunt verwachten in het komende kwartaal: je ziet namelijk welk bedrag er op dat moment voor jou gereserveerd staat.

Benieuwd naar de verdeling van al deze inkomstenbronnen over de muziekmakers?

Lees dan verder: ‘Wanneer heb je als muziekmaker recht op geld van Sena?’ en ‘Hoe worden de inkomsten van Sena verdeeld?’.