Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Geschillencommissie auteursrechten

Niet tevreden met de oplosssing?

Geschillencommissie auteursrechten

Voordat u uw klacht voorlegt aan de Geschillencommissie Auteursrechten is er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden:

 • Wanneer u onze interne klachtenprocedure hebt doorlopen en we komen samen niet tot een oplossing, kunt u naar de Geschillencommissie Auteursrechten.
 • Dit kan ook als u binnen de reactietermijn geen ontvangstbevestiging of antwoord op uw klacht heeft ontvangen.
 • De Geschillencommissie Auteursrechten behandelt uiteenlopende klachten over in rekening gebrachte vergoedingen, bijvoorbeeld omdat een onjuist tarief is toegepast of omdat de vergoeding naar uw mening niet billijk is.
 • Het factuurbedrag mag niet hoger zijn dan € 100.000 en u moet binnen drie maanden nadat de vergoeding in rekening is gebracht een klacht of een verzoek om een mutatie of correctie van de factuur volgens onze interne klachtenprocedure bij ons hebben ingediend.
 • Gaat het om een factuur met een waarde van € 50.000 of meer? Dan geeft u het niet betaalde bedrag bij de Geschillencommissie Auteursrechten in bewaring.
 • Voor het indienen van een klacht wordt klachtengeld gevraagd. Geeft de Geschillencommissie Auteursrechten u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De hoogte van het klachtengeld hangt samen met de hoogte van de factuur en varieert van € 50 (bij een factuurwaarde tot € 2.500) tot € 750 (bij een factuurwaarde tussen € 50.000 en € 100.000).
 • De Geschillencommissie Auteursrechten betrekt bij haar beoordeling of de hoogte en de toepassing van een in rekening gebrachte vergoeding billijk zijn in ieder geval:
  a. het beginsel dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld;
  b. de waarde van het gebruik van het werk in het economisch verkeer;
  c. de aard en de omvang van het gebruik;
  d. de zelfreguleringspraktijk.
 • Wordt het geschil niet binnen drie maanden na de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten aan de rechter voorgelegd? Dan wordt hetgeen in de uitspraak van de Geschillencommissie Auteursrechten is vastgesteld, geacht te zijn overeengekomen tussen partijen.