Terug

Update convenant RAAP-toeslag op Sena-tarieven 2023

14-11-2022

Over de gevolgen van het RAAP-PPI arrest van het Europese Hof van Justitie zijn de Expertcommissie Auteursrecht ("CAR") en Sena wederom met elkaar in gesprek getreden. Beide partijen participeren actief in de lobby maar dat heeft er vooralsnog niet toe geleid dat er een verandering gaat komen in de wettelijke situatie. De verwachting is dat er begin 2023 meer duidelijkheid gaat komen.

De CAR en Sena hebben in september 2022 overeenstemming bereikt over een ongewijzigde verlenging van de RAAP-toeslag voor het jaar 2023. Op de geldende tarieven is vanaf 1 januari een toeslag van 26,6% van toepassing.

Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland als Sena blijven de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie actief steunen om te komen tot invoering van materiele wederkerigheid in Europese regelgeving. Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen. Alle partijen zullen uiterlijk in het 3e kwartaal van 2023 opnieuw met elkaar overleggen als de lobby (nog) niet heeft geleid tot een verandering in de wettelijke situatie.

Mocht in rechte onherroepelijk komen vast te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, dan zullen de in dat kalenderjaar gefactureerde bedragen worden gecrediteerd, of, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, gecompenseerd in de volgende factuur die door Sena aan de betreffende gebruiker wordt verzonden.