Terug

Commissie Auteursrechten VNO-NCW en MKB Nederland en Sena sluiten convenant over RAAP-toeslag

27-07-2021

Het RAAP-PPI arrest[1] van het Europese Hof van Justitie, waarbij is bepaald dat individuele lidstaten geen wederkerigheid mogen eisen, heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per 1 januari 2021.

Over de gevolgen van deze wetswijziging voor rechthebbenden en muziekgebruikers en om langdurige juridische procedures te voorkomen zijn de Commissie Auteursrechten (“CAR”) en Sena met elkaar in gesprek getreden. Rekening houdend met de belangen van zowel muziekgebruikers als de Sena rechthebbenden, mede gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden, hebben partijen in juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt en een commercieel akkoord gesloten voor de jaren 2021 en 2022.

Het convenant kan de deelnemers aan de CAR en/of de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland niet juridisch binden. Door het merendeel van de aangesloten brancheverenigingen wordt dit convenant echter onderschreven.

Op de geldende tarieven zijn vanaf 1 januari 2021 de onderstaande toeslagen van toepassing;
2021 + 12.5%
2022 + 12.5% (effectief 26,6 % op de 2022 tarieven)

Sena zal geen overeenkomsten aangaan met andere gelijksoortige partijen waarbij een lagere toeslag wordt overeengekomen.

Sena zal met de brancheorganisaties/gebruikers die reeds over 2021 de geldende tarieven hebben gefactureerd, in overleg treden over het moment en wijze van facturering van de toeslag. Dit om onevenredig hoge administratieve lasten te voorkomen.

Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland als Sena steunen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie om te komen tot invoering van materiële wederkerigheid in Europese regelgeving.
Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen.

Partijen zullen uiterlijk in het 3e kwartaal van 2022 opnieuw met elkaar overleggen indien de lobby (nog) niet heeft geleid tot een verandering in de wettelijke situatie.

Mocht in rechte onherroepelijk komen vast te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, dan zullen de in dat kalenderjaar gefactureerde bedragen worden gecrediteerd, of, indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, gecompenseerd in de volgende factuur die door Sena aan de betreffende gebruiker wordt verzonden.

Hilversum, Den Haag 23 juli 2021

 

[1] EHvJ 8 september 2020, Recorded Artists Actors Performers Ltd vs Phonographic Performance (Ireland) Ltd, C-265/19