Terug

Uitleg Sena over het RAAP-PPI arrest

14-12-2020
raap-ppi-arrest.jpg

Wat is het RAAP-PPI arrest?
Op 8 september 2020 heeft het Europese Hof van Justitie (EHvJ) uitspraak gedaan in de zaak Recorded Artists Actors Performers (RAAP) tegen Phonographic Performance Ireland (PPI). RAAP en PPI zijn beide in Ierland gevestigde naburige rechtenorganisaties maar vertegenwoordigen ieder een andere groep rechthebbenden: RAAP vertegenwoordigt uitvoerende kunstenaars en PPI vertegenwoordigt producenten. RAAP en PPI waren het oneens over vergoedingen aan uitvoerende kunstenaars die niet binnen de Europese Economische Ruimte (EER) wonen. In haar uitspraak heeft het EHvJ geoordeeld dat er geen beperkingen mogen worden toegepast ten aanzien van welke rechthebbenden in aanmerking komen voor een naburige rechtenvergoeding. Je mag geen rechthebbenden uit zogenoemde derde staten (staten die niet tot de EER behoren) uitsluiten van het recht op een billijke vergoeding. Dat zou alleen mogen als dat in Europese wetgeving vastgelegd is en dat is op dit moment niet het geval.

Waarom is deze uitspraak belangrijk?
Sena heeft zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Op basis van de Wet op de naburige rechten is alleen repertoire waarvan de oorspronkelijke mastereigenaar gevestigd is in een land dat het Verdrag van Rome heeft ondertekend beschermd voor alle vormen van openbaarmaking. De VS hebben het verdrag van Rome niet geratificeerd. Bij web- of simulcasting geldt dat repertoire uit alle landen die het WPPT-verdrag hebben geratificeerd, waaronder de VS, door Sena vertegenwoordigd wordt.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft als gevolg van het RAAP-PPI arrest inmiddels een wetswijziging voorgesteld, die is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Het onderscheid tussen bescherming op basis van het Verdrag van Rome, dan wel WPPT, komt daarmee te vervallen.

Welke gevolgen kan het RAAP-PPI arrest hebben?
De wetswijziging is aangenomen op 15 december 2020. De ingangsdatum van de nieuwe wet is op dit moment nog niet bekend. Sena zal ook gaan incasseren en reparteren voor o.a. ‘Amerikaans repertoire’ voor alle vormen van openbaarmaking. Wij zullen in gesprek gaan met betalingsplichtigen om te komen tot een tariefsaanpassing. Indien de tariefsverhogingen voor muzieklicenties die wij zullen nastreven geen gelijke tred houden met de toename van de hoeveelheid beschermd repertoire dan zal dit een algehele daling van de minutenwaarde tot gevolg hebben.