Collectieve brancheorganisaties | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Voor brancheorganisaties

Wannneer kom ik in aanmerking voor een collectieve regeling?

Collectieve regelingen voor brancheorganisaties

Bij het uitgeven van licenties streeft Sena naar schaalvergroting. Daarom bieden wij brancheorganisaties een collectieve licentie aan. Brancheorganisaties krijgen na het sluiten van de overeenkomst als vergoeding voor hun diensten een modulaire vergoedingsregeling op de verzamelfactuur. Deze is geaccordeerd door de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB Nederland.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een collectieve licentie?
Om als brancheorganisatie in aanmerking te komen voor een collectieve licentie moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U ontplooit bepaalde activiteiten namens of in het belang van uw leden.
 • U verricht activiteiten als lobby, CAO-onderhandeling, het opzetten van innovatieprojecten, het geven van economisch en/of juridisch advies, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, collectieve inkoop, etc.
 • U heeft geen commercieel doel; subsidies, donaties en andere inkomsten komen ten goede aan het doel van de brancheorganisatie.
 • U bent een in het handelsregister ingeschreven vereniging of stichting en u zet zich actief in voor behartiging van de belangen van uw leden.
 • Uw brancheorganisatie is representatief voor de branche, sector of categorie diensten of producten.

Vrije beoordeling
Naast de hierboven genoemde voorwaarden, worden de volgende punten beoordeeld bij het wel of niet toekennen van een collectieve licentie:

 • De administratieve kosten en het debiteurenrisico voor Sena dienen na uitgifte van de collectieve licentie laag te blijven.
 • De collectieve regeling dient in het belang te zijn van de rechthebbenden van Sena.
 • In het kader van marktdekking en risicobeheersing speelt uw ledenaantal, doelomschrijving en doelgroep een rol.
 • Het kortingsvoordeel komt daar terecht waar muziekgebruiker en rechthebbende er voordeel van hebben: de onderneming waar de muziek klinkt.
 • De verkregen korting wordt niet gebruikt als ‘groeitool’, waarbij de korting na verloop van tijd vooral ten goede komt aan uw organisatie zelf in plaats van aan de deelnemers.
 • We bekijken of uw doelgroep al gebruik maakt van eventuele andere collectieve regelingen.
 • We bekijken uw groeiperspectief. Wellicht dat er in de toekomst gekeken wordt naar een formule (bijvoorbeeld opbrengst extra deelnemers min aan deelnemers te verlenen korting en eventueel gemaakte kosten aan marketing of onderzoek).
 • We bekijken eventueel of, en zo ja in welke mate, u uw leden laat meebeslissen bij de uitvoering van uw beleid.
 • We houden rekening met het feit dat het beleid van uw brancheorganisatie op ons afstraalt. Dit nemen we mee in onze afweging.
 • U als licentienemer treedt op als ‘ambassadeur’ voor Sena. Hoe actiever en positiever u over ons communiceert, hoe meer dit de afgifte van een collectieve licentie rechtvaardigt. Imagoverbetering en voorkoming van reputatieschade spelen binnen de collectieve regeling een belangrijke rol.

Rik Kunnekes
Accountmanager Algemene Licenties 035-6251710

Collectieve licentie
Bent u een brancheorganisatie en heeft u interesse in een collectieve licentie? Rik is Accountmanager Collectieve Licenties en staat u graag te woord. Bel naar 035 625 17 10 of e-mail naar rkunnekes@sena.nl. Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.