Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

(Dance) evenementen

Licentieaanvraag (dance) evenementen

01 Gegevens licentieaanvrager

 

Post/factuuradres

 

02.1 Gegevens evenement
02.2 Indien (feest)tent aanwezig
02.3 Indien podium aanwezig


Wilt u meerdere evenementen, (feest)tenten en/of podia aangeven? Neem dan contact op met dance@sena.nl. 

03 Verklaring

 

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum of per email aan dance@sena.nl

Attentie:
De licentieovereenkomst is pas geldig na betaling van de verschuldigde vergoeding.
Teneinde Sena in de gelegenheid te stellen haar wettelijke opdracht betreffende de verdeling van de gelden onder
rechthebbenden naar behoren uit te voeren, verzoeken wij u vriendelijk een ‘playlist’ van alle bij het evenement gebruikte
fonogrammen bij te houden en aan Sena te overleggen uiterlijk twee maanden na afloop van het evenement.
Deze playlist dient u op elektronische wijze aan te leveren conform de Sena standaard lay-out of in overleg met Sena te
bepalen andere lay-out. Eventuele kosten die hier uit voortvloeien komen voor uw eigen rekening. De standaard lay-out
kunt u opvragen en aanleveren via dance@sena.nl