Social Facebook Instagram LinkedIn Youtube

Livestream muziekevenement

01 Gegevens licentieaanvrager

 

Post/factuuradres

 

02 Gegevens evenement
03 Verklaring

* Als het evenement ook fysiek kan worden bezocht dient er naast deze licentie ook een dance evenementen licentie te worden afgesloten.

Het is mij bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum of per email aan dance@sena.nl

Attentie:
De licentieovereenkomst is pas geldig na betaling van de verschuldigde vergoeding. Teneinde Sena in de gelegenheid te stellen haar wettelijke opdracht betreffende de verdeling van de gelden onder rechthebbenden naar behoren uit te voeren, verzoeken wij u vriendelijk een ‘playlist’ van alle bij het evenement gebruikte fonogrammen bij te houden en, uiterlijk twee maanden na afloop van het evenement, aan Sena te overleggen. Deze playlist dient u op elektronische wijze aan te leveren conform de Sena standaard lay-out of in overleg met Sena te bepalen andere lay-out. Eventuele kosten die hier uit voortvloeien komen voor uw eigen rekening. De standaard lay-out kunt u opvragen en aanleveren via dance@sena.nl