CBO-keurmerk | Sena
Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

CBO-keurmerk

 

Over het CBO-keurmerk

Sena is gecertificeerd met het CBO-Keurmerk.

Sena voldoet hiermee aan vastgestelde richtlijnen die de transparantie van collectieve beheersorganisaties (CBO's) voor gebruikers en rechthebbenden waarborgen. Voor rechthebbenden gaat het onder meer om regels met betrekking tot een tijdige en volledige verdeling van de gelden binnen de kostennormering, inspraak in het beheer van gelden en de eventuele besteding van gelden aan sociaal-culturele doelen. De communicatie met - en service aan - gebruikers en betalingsplichtigen is gewaarborgd in specifieke richtlijnen omtrent het overleg over vergoedingen, een volledige en transparante informatievoorziening en de afhandelingstermijn van eventuele klachten en onafhankelijke geschillenbeslechting.

De keurmerkcriteria zijn opgesteld door een Commissie van Belanghebbenden, waarin vertegenwoordiger van gebruikers (aangesteld door VNO-NCW en MKB-Nederland) 50% van de stemmen hebben. De keurmerkcriteria worden jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificerende instelling (het Keurmerkinstituut).

Integer bestuur

Voor het CBO-Keurmerk komen organisaties in aanmerking die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen. Het bestuur van de CBO moet zodanig zijn samengesteld dat de desbetreffende rechthebbenden in het bestuur zijn vertegenwoordigd. De CBO moet zich houden aan de Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit, waarop het College van Toezicht Auteursrechten toeziet. Deze richtlijnen gaan o.a. over transparantie van het bestuursmodel, onafhankelijk toezicht op het bestuur en bevat ook een klokkenluidersregeling met een extern onafhankelijk meldpunt.

Belangen van rechthebbenden en gebruikers gediend

De belangen van rechthebbenden worden gewaarborgd met normen voor transparantie en inspraak, met name als het gaat over eventuele beleggingen of besteding aan sociaal-culturele fondsen. Transparantie staat ook voorop bij het omgaan met gebruikers, inzake de vertegenwoordigde rechten, tarieven en vergoedingsgrondslagen. Er zijn ook normen voor de kwaliteit van serviceverlening, zoals het bijhouden van het adressenbestand en de afhandeling van mutaties. Er is een uniforme klachten- en geschillenregeling voor gebruikers, en indien een klacht niet binnen twee maanden tot tevredenheid is afgehandeld, kan de klager het geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Auteursrechten.

Openheid van zaken

Niet alleen gebruikers en rechthebbenden kunnen volgen wat de CBO's doen, er wordt via jaarverslagen en de website openheid van zaken gegeven over de financiële gegevens, de gehanteerde norm voor de kosten van beheer, in voorkomende gevallen over het beleggingsbeleid, de verdeling van gelden binnen uiterlijk drie jaar, de nevenfuncties en bezoldiging van bestuurders en directie.
Het College van Toezicht Auteursrechten ontvangt van alle CBO's vier keer per jaar volledige en actuele informatie via een gestandaardiseerde rapportage.

Niet vrijblijvend

Het CBO-Keurmerk is niet vrijblijvend. Het hebben van een keurmerk is voorwaarde voor het lidmaatschap van VOI©E, de brancheorganisatie van Nederlandse collectieve beheersorganisaties, en wanneer een CBO voor haar primaire activiteiten samenwerkt met een andere CBO, zal ook deze aan de Keurmerkcriteria moeten voldoen. Het CBO-Keurmerkcertificaat is inmiddels verleend aan Buma/Stemra, Leenrecht, Lira, NORMA, Pictoright, PRO, Reprorecht, Sena, Thuiskopie, VEVAM en Videma.