Social Facebook Instagram Twitter LinkedIn Youtube

Webcasters

Licentieaanvraag / wijziging voor Webcasters (online)

01. Gegevens licentieaanvrager

 

Post/factuuradres

* Invullen indien van toepassing

02. Verzoek en toewijzing licentie inzake audio-activiteiten

Indien u per maand wilt betalen dient u de doorlopende Sepa machtiging in te vullen. Deze vindt u verderop in dit formulier. 

03. Verklaring
04. Doorlopende Sepa machtiging automatische incasso

Onderstaande gegevens alleen invullen als u per maand wilt betalen. 

Ondergetekende,

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Sena om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en;
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sena.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
(indien de automatische incasso twee keer achtereenvolgens gestorneerd wordt, zal de maandelijkse facturatie komen te vervallen en wordt de totale jaarvergoeding per direct opeisbaar gesteld). 

 

 

Indien ondergetekende nog niet meerderjarig is, dienen de ouder/ voogd deze verklaring mede te ondertekenen.

* Door Sena in te vullen

Het is ons bekend dat het opzettelijk vermelden van onjuiste gegevens strafbaar is gesteld in artikel 27 WNR.

Mochten er in de toekomst wijzigingen optreden in uw gegevens dan verzoeken wij u vriendelijk dit schriftelijk door te geven aan Sena, Postbus 113, 1200 AC Hilversum.

Attentie:
Om de licentieaanvraag te completeren, dient een listenerslog en playlist te worden aangeleverd. Het listenerslog kan
worden opgevraagd bij de streamprovider. De playlist kan worden gegenereerd met streamprogramma’s zoals SAM Broadcaster/ OTS player etc. Tevens dient u – indien van toepassing – in dit formulier Doorlopende Sepa machtiging automatische incasso in te vullen als u per maand wilt betalen. De overige gegevens kunnen aan Sena worden opgestuurd per post (Sena - Postbus 113 - 1200 AC Hilversum / ter attentie van de Afdeling Nieuwe Media), of per e-mail aan webcasting@sena.nl.ALGEMENE VOORWAARDEN WEBCASTING LICENTIES
De Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (Sena) te Hilversum is op aanwijzing van het Ministerie van Justitie belast met het incasseren van vergoedingen voor het openbaar maken van voor commerciële doeleinden uitgebrachte fonogrammen ten behoeve van uitvoerende kunstenaars en producenten, artikel 7 Wet op de naburige rechten (WNR).

Artikel 1
Binnen het kader van deze algemene voorwaarden gelden de navolgende definities:
a) Webcasting: het via internet verspreiden van een programma, zodanig dat de signalen van dit programma met behulp van een algemeen verkrijgbare ‘web browser’ toegankelijk zijn voor iedere consument die, al dan niet tegen vergoeding, gebruik wil maken van diensten aangeboden via internet, waarbij de muzieksignalen via de techniek van de zogenoemde ‘streaming audio’ worden verspreid;
b) Streaming audio: het verspreiden van audio muzieksignalen via internet waarbij de consument deze signalen uitsluitend kan beluisteren en geen keuze kan maken uit de te beluisteren muziek en waarbij de muzieksignalen niet in zijn totaliteit door de consument kunnen worden vastgelegd teneinde beluistering op een ander moment mogelijk te maken zoals nader aangegeven in artikel 5 van deze voorwaarden;
c) Slots: mogelijke luisteraars die tegelijk naar een stream kunnen luisteren, waarbij één slot gelijk staat aan één mogelijke luisteraar per stream;
d) Beschikbaar stellen: het beschikbaar stellen van een programma op internet, waarbij de consument op een door hem/haar zelf te bepalen moment dit programma (nogmaals) kan beluisteren.

Artikel 2
Sena verleent binnen de grenzen van de door haar beheerde rechten ten behoeve van producenten en/of uitvoerende kunstenaars c.q. de uit haar mandaat voortvloeiende bevoegdheden en onder de voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, aan LICENTIENEMER de niet-exclusieve toestemming voor verspreiding van muziek via een internet audiokanaal (hierna: stream).

Artikel 3
a) De geldigheidsduur van deze licentie is vastgesteld tot en met 31 december van het kalenderjaar waarin de licentie is aangevraagd, met dien verstande dat zij daarna wordt geacht steeds stilzwijgend van jaar tot jaar te zijn voortgezet.
b) De licentie is per kalendermaand schriftelijk opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand en onder vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 4
a) De consument zal niet in de gelegenheid worden gesteld tracks te downloaden en/of te scannen en ook niet worden aangemoedigd de tracks anderszins te kopiëren en/of te scannen;
b) Indien technisch mogelijk wordt tevens de in het fonogram gecodeerde informatie over titel, artiest en dergelijke aan de consument ter beschikking gesteld;
c) De via de stream en/of website getoonde aanvullende informatie en/of beelden, zoals bijvoorbeeld reclame, zal op geen enkele wijze suggereren dat er enig verband bestaat tussen een producent en/of artiest van een bepaalde track enerzijds en LICENTIENEMER (dan wel sponsors van LICENTIENEMER) en/of de via de reclame aangeprezen producten, diensten en/of ondernemingen anderzijds en/of instemming suggereren van de betreffende producent en/of artiest met de activiteiten van LICENTIENEMER (dan wel sponsors van LICENTIENEMER);
d) op geen enkele wijze wordt automatische overschakeling van de website naar andere sites bewerkstelligd.

Artikel 5
LICENTIENEMER is gehouden alle, naar de stand van zaken van dat moment, mogelijke en in redelijkheid toepasbare technische maatregelen te nemen ter voorkoming dat de consument de muziek in strijd met de wettelijke regelingen zou kunnen downloaden, kopiëren en/of scannen. Indien van de zijde van rechthebbenden technische maatregelen ter beveiliging en/of identificatie van rechthebbenden beschikbaar zijn en/of komen zal LICENTIENEMER het gebruik hiervan ondersteunen tenzij dit in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

Artikel 6
Voor Webcasting als nader gedefinieerd in artikel 1 onder a, gelden naast het bepaalde onder de artikelen 4 en 5 de navolgende voorwaarden:
a) van één en hetzelfde album worden niet meer dan drie tracks binnen drie uur, waarvan maximaal twee opvolgend verspreid;
b) van één en dezelfde artiest worden niet meer dan vier tracks binnen drie uur, waarvan maximaal drie opvolgend verspreid.
c) tracks van ‘bootlegs’ dan wel andere illegaal vervaardigde opnamen alsmede ‘pre-releases’ van tracks van nog op de markt uit te brengen albums worden niet verspreid, behoudens toestemming van de individuele rechthebbenden voor verspreiding van de betreffende pre-release;
d) het vooraf (laten) publiceren en/of aankondigen van de gegevens als hiervoor genoemd onder artikel 4 sub b, is niet toegestaan, behoudens het vermelden van de naam van de artiest voor illustratieve doeleinden en/of het aankondigen dat een bepaalde artiest in een nog komende periode centraal in de programmering zal staan.

Artikel 7
Met betrekking tot het herhalen van een programma (het ongewijzigd en onverkort opnieuw aanbieden van een programma via internet op een ander moment dan dat de oorspronkelijke Webcasting van dit programma plaatsvindt, zonder dat de consument het tijdstip kan bepalen waarop hij het programma kan beluisteren), geldt het volgende:
a) programmaonderdelen korter dan 1 uur mogen niet vaker dan drie maal per twee weken worden verspreid;
b) programmaonderdelen van 1 uur of langer mogen niet vaker dan vier maal per twee weken worden verspreid.

Artikel 8
Met betrekking tot het beschikbaar stellen van een programma(onderdeel), als nader gedefinieerd in artikel 1 onder d van deze voorwaarden, geldt naast het bepaalde onder de artikelen 4 tot en met 6 van deze voorwaarden het volgende:
a) het beschikbaar gestelde programma(onderdeel) dient een tijdsduur te bestrijken van minimaal vijf uur;
b) het programma(onderdeel) mag niet langer dan gedurende een periode van twee weken beschikbaar worden gesteld en dient na die periode te worden verwijderd van het web.

Artikel 9
Met betrekking tot “looped programming” (het in blokken aanbieden van een programma via internet door middel van Webcasting welke blokken na beëindiging steeds weer automatisch, ongewijzigd en onverkort, worden opgestart), geldt dat het programmablok een tijdsduur dient te bestrijken van minimaal drie uur.

Artikel 10
LICENTIENEMER verplicht zich op bovengenoemde website aan te geven dat een licentie van Sena is verkregen, door middel van het tonen van een door Sena aan te leveren logo. Deze afbeelding dient binnen 14 dagen na ontvangst hiervan op de website geplaatst te zijn.

Artikel 11
De door Sena verleende toestemming is persoonlijk en niet over-draagbaar. Het is LICENTIENEMER derhalve niet toegestaan om de rechten en/of verplichtingen uit deze licentie over te dragen aan derden. Iedere wijziging hieromtrent, alsmede ieder wijziging in de beheersstructuur van het bedrijf van LICENTIENEMER, dient direct schriftelijk aan Sena doorgegeven te worden.

Artikel 12
Deze licentie heeft geen betrekking op auteursrechten toebehorend aan de componisten en/of tekstdichters van muziekwerken.

Artikel 13 – Vergoeding
a) De door LICENTIENEMER verschuldigde billijke vergoeding wordt bepaald aan de hand van de Vergoedingsvoorwaarden Webcasting Licenties. De vergoedingsvoorwaarden zijn beschikbaar via www.sena.nl en worden tevens op verzoek per post of per e-mail aan LICENTIENEMER toegezonden.
b) De vergoedingen als bedoeld in lid 1 worden vastgesteld op jaarbasis en zijn vooralsnog vrij van btw. Zij worden door Sena jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig de door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren Consumentenprijsindex Alle huishoudens, afgeleid, per juni van het lopende jaar ten opzichte van juni van het voorafgaande jaar.
c) De in dit artikel genoemde vergoedingen gelden ongeacht de mate waarin gebruik wordt gemaakt van krachtens de WNR en/of krachtens de van toepassing zijnde overige nationale wetgeving beschermd repertoire.
d) Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kunnen de vergoedingen tevens worden aangepast door middel van nieuwe overeenkomsten tussen Sena en representatieve (branche)organisaties. 

Artikel 14
De opgave van gegevens door LICENTIENEMER, alsmede de facturering door Sena van de verschuldigde vergoeding, zullen plaatsvinden conform de Vergoedingsvoorwaarden Webcasting Licenties.

Artikel 15
Betaling van de billijke vergoeding dient te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn. Bij gebreke van tijdige betaling is LICENTIENEMER van rechtswege in verzuim. Sena heeft het recht het verschuldigde alsnog van LICENTIENEMER te vorderen vermeerderd met de wettelijke rente en in en buiten rechte te maken kosten.

Artikel 16
a) Op de licentie en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing;
b) Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze licentie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 17
Sena is gerechtigd deze algemene voorwaarden met ingang van een nieuw kalenderjaar te wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via www.sena.nl.

Artikel 18
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van LICENTIENEMER worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 19
Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sena.nl.


VERGOEDINGSVOORWAARDEN WEBCASTING LICENTIES
WEBCASTERS MET MAXIMAAL 500 SLOTS


Artikel 1 – Hoogte vergoeding
Webcasters met maximaal 500 Slots betalen aan Sena tijdens de duur van de licentie en per kalenderjaar een vergoeding van 0,0010 per luisteraar per track, met betrekking tot iedere stream, met dien verstande dat deze webcasters een minimumbedrag ad € 636,90 en een maximumbedrag ad € 1.200,36 per kanaal, per kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 2 – Opgave gegevens ten behoeve van facturering
a) Binnen 14 dagen na ondertekening van de licentieaanvraag door LICENTIENEMER, en daarna jaarlijks vóór 1 februari, zal Sena LICENTIENEMER een factuur doen toekomen met de vergoeding, welke betaald dient te worden door LICENTIENEMER. Deze factuur zal LICENTIENEMER steeds binnen dertig dagen na datum van de betreffende factuur voldoen.
b) LICENTIENEMER overlegt op verzoek van Sena een zo nauwkeurig mogelijke lijst van het aantal bezoekers en de afgespeelde tracks per uur, per stream over een periode van 2 weken. Op basis van deze opgaven stelt Sena het door LICENTIENEMER definitief verschuldigde jaarbedrag vast voor het voorafgaande jaar. Sena factureert dan wel crediteert aan LICENTIENEMER het verschil tussen het definitief verschuldigde jaarbedrag en het reeds krachtens sub a van dit artikel door LICENTIENEMER betaalde bedrag. Betaling van de factuur respectievelijk creditnota zal binnen dertig dagen na datum van de betreffende factuur geschieden.
c) LICENTIENEMER zal jaarlijks vóór 1 februari aan Sena opgave doen van het aantal ingekochte Slots voor het lopende kalenderjaar.
d) Sena behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, de hierboven onder b en c bedoelde opgaven te laten controleren op juistheid/volledigheid door een derde partij, zoals (bijvoorbeeld) een Internet Service Provider.

WEBCASTERS MET MEER DAN 500 SLOTS

Artikel 3 – Hoogte vergoeding
€ 5,58 per jaarluisteraar / per jaar / per audiokanaal in 2019, met een minimum van € 1.673,11 per jaar per audiokanaal.

Artikel 4 – Opgave relevante gegevens ten behoeve van facturering
a) Binnen 8 weken na ondertekening van de licentieovereenkomst door beide partijen, zal LICENTIENEMER aan Sena een opgave doen toekomen van het aantal Jaarluisteraars per stream met betrekking tot het lopende jaar. Vervolgens zal LICENTIENEMER steeds jaarlijks vóór 31 december aan Sena opgave doen van het geschatte aantal Jaarluisteraars voor het volgende jaar.
b) Op basis van de door Sena van LICENTIENEMER ontvangen informatie inzake Jaarluisteraars met betrekking tot de webcasting activiteiten in het lopende jaar, zal Sena een voorschotfactuur opstellen die LICENTIENEMER binnen 30 dagen na factuurdatum zal voldoen. Met betrekking tot de daaropvolgende jaren zal Sena na ontvangst van LICENTIENEMER van de gegevens van het geschatte aantal Jaarluisteraars zoals bedoeld in artikel 4 sub a aan LICENTIENEMER een voorschotfactuur doen toekomen die Sena binnen 30 dagen na factuurdatum zal voldoen.
c) LICENTIENEMER zal jaarlijks vóór 1 februari aan Sena een opgave doen van het definitieve aantal Jaarluisteraars per stream, over het voorafgaande jaar. Op basis van deze opgaven en met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde, stelt Sena het door LICENTIENEMER definitief verschuldigde jaarbedrag vast voor het voorafgaande jaar/jaren. Uiterlijk voor 1 juli van hetzelfde jaar ontvangt Sena van LICENTIENEMER een opgave van het definitieve aantal Jaarluisteraars per stream. Deze opgave is vergezeld van een schriftelijke verklaring van de internet provider(s) met wie LICENTIENEMER een overeenkomst heeft voor de webcasting van stream, waarin het door LICENTIENEMER opgegeven aantal wordt bevestigd. Sena factureert dan wel crediteert aan LICENTIENEMER het verschil tussen het definitief verschuldigde jaarbedrag en het reeds krachtens sub a van dit artikel door LICENTIENEMER betaalde voorschotbedrag. Betaling van de factuur respectievelijk creditnota zal binnen 30 dagen na datum van de betreffende factuur geschieden.
d) LICENTIENEMER zal jaarlijks vóór 1 februari aan Sena opgave doen van het aantal ingekochte Slots voor het lopende kalenderjaar.
e) LICENTIENEMER zal per kwartaal een playlist aan Sena overleggen conform de zogenoemde Sena lay out.
f) Sena heeft het recht om vast te stellen of – met inachtneming van de uitgangspunten van deze overeenkomst – de schriftelijke verklaring zoals bedoeld in artikel 4 sub c en d juist is